Ask The StoryBots S03E06

Ask the StoryBots s3 e6: Ask The StoryBots S03E06 What Happens When You Flush the Toilet?: We use the toilet...